Serwis wodno-kanalizacyjny, w tym 24 godzinne wykonywanie usług dodatkowych.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zakres podstawowy – serwis polegający na rocznym świadczeniu usług konserwacji instalacji C.O., C.T., C.W. , wodno-kanalizacyjnych w ramach cyklicznych przeglądów oraz 24 godzinna gotowość wykonywania usług dodatkowych w instalacji c.o. i wod.-kan., ogrzewania podłogowego, kotła grzewczego gazowego, węzłów cieplnych, hydroforni, kotła grzewczego olejowego w siedzibie głównej Muzeum Warszawy i Oddziałach: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Muzeum Woli, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, Centrum Interpretacji Zabytków, Muzeum Farmacji, Muzeum Ordynariatu Polowego, Lokalizacja przy ulicy Dzielnej 7.
Zakres podstawowy został szczegółowo wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - w opisie przedmiotu zamówienia (opz);
2) Zakres dodatkowy - związany z zakresem podstawowym zamówienia, wynikający z bieżących potrzeb Zamawiającego, obejmuje wykonywanie takich czynności jak: naprawy urządzeń wskazanych w poszczególnych Protokołach Przeglądu Konserwacyjnego, montaż podejścia stelaża, montaż umywalki na wspornikach, montaż baterii, wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, montaż szafki rozdzielacza podłogowego, montaż toalety podtynkowej na stelażu, wykonanie podejścia pod grzejniki z tworzywa sztucznego, zamknięcie pionu podczas awarii, usterki polegającej na wystąpieniu nieszczelności w układzie, inne.
3) Zakres dodatkowy realizowany będzie w ramach zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający na podstawie poszczególnych zleceń będzie zlecał Wykonawcy wykonanie usług z zakresu dodatkowego. Zasady zlecenia i rozliczenia takich usług wskazane są w załączniku nr 3 do projektowanych postanowień umownych.


Ponadto Zamawiający informuje, że:
1) realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca zarówno usług z zakresu podstawowego, jaki i dodatkowego odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami i priorytetami Zamawiającego, na podstawie poszczególnych zleceń;
2) usuwanie awarii odbywać się będzie na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Po wystąpieniu awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę na jej naprawienie uwzględniając w niej stawkę 1 roboczogodziny zaoferowaną w toku niniejszego postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy na usunięcie awarii i zlecenie jej usunięcia innemu Wykonawcy.
3) kwota jaką Zamawiający przewiduje przeznaczyć na realizację całego przedmiotu zamówienia (usług z zakresu podstawowego + usług z zakresu dodatkowego) wynosi 45 000,00 zł netto;
4) w/w kwota nie obejmuje kosztów usuwania awarii;
5) w/w kwota obejmuje koszty materiałów niezbędnych do należytego wykonania usługi zarówno z zakresu podstawowego jak i dodatkowego;
6) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zleceniu Wykonawcy usług określonych w zakresie zamówienia, o łącznej wartości nie większej niż 30% kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych). Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy delegowania do czynności objętych niniejszym zamówieniem wyłącznie osób posiadających wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, a ich doświadczenie będzie dawać rękojmię należytego wykonania niniejszego zamówienia;
8) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania przez co najmniej okres realizacji przedmiot

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00–272 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00–272 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się