modernizacja 7 wolnych lokali mieszkalnych w Stargardzie w podziale na 3 zadania: 1) Zadanie 1 a) lokal przy ul. Okulickiego 10/8 b) lokal przy ul. W. Polskiego 100/5 c) lokal przy ul. W. Polskiego 90/7 2) Zadanie 2 a) lokal przy ul. Kochanowskiego 29/1B b) lokal przy ul. Konopnickiej 31B/1 3) Zadanie 3 a) lokal przy ul. Okulickiego 10/3, b) lokal przy ul. Okulickiego

» Opis zapytania

modernizacja 7 wolnych lokali mieszkalnych w Stargardzie w podziale na 3 zadania:
1) Zadanie 1
a) lokal przy ul. Okulickiego 10/8
b) lokal przy ul. W. Polskiego 100/5
c) lokal przy ul. W. Polskiego 90/7
2) Zadanie 2
a) lokal przy ul. Kochanowskiego 29/1B
b) lokal przy ul. Konopnickiej 31B/1
3) Zadanie 3
a) lokal przy ul. Okulickiego 10/3,
b) lokal przy ul. Okulickiego 6/1
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z modernizacją wolnych lokali mieszkalnych w skład których wchodzą m.in.:
a) roboty przygotowawcze,
b) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,
c) inne roboty ujęte w załączniku nr 7 do SWZ,
2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej, robót i prac niezbędnych (koniecznych) do wykonania dla osiągnięcia zamierzonego celu, a w tym uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego realizowanego obiektu, w tym również robót, których konieczność wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji zamówienia – roboty te również objęte są przedmiotem zamówienia;
3) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu);
4) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub
z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania;
5) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);
6) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia;
b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 10% ceny wynikającej ze złożonej oferty przetargowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2021 | 12:00


» Lokalizacja

73-110 Stargard


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się