Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego.
2. Zadanie obejmuje:
2.1. Wykonanie projektu budowlanego obejmującego m.in. wymianę masztu na nowy (dz. 49/2, obręb 0062 w Gdańsku).
2.2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego projektu budowlanego.
2.3. Zrealizowanie tego projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego stanowiącego integralną część pozwolenia na budowę.
2.4.Wyposażenie znaku m.in. w:
a) Kamerę obrotową PTZ,
b) Stacja Bazowa systemu SymON II
2.5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakończeniu wszystkich prac wynikających z projektu budowlanego.
3. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 11 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,
51240000-6 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych,
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

81-338 Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się