Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Adamów

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Adamów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) i aktów wykonawczych.
Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje orientacyjną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania zamówienia tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na poziomie łącznie 878,352 Mg:
• 540 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
• 323,352 Mg odpadów segregowanych,
• 15 Mg bioodpadów,
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zarówno niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) przeterminowane leki,
8) zużyte baterie,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) popiół z palenisk domowych.
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Odpady należy przekazać do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-442 Adamów


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Adamów
Adamów 11 b
22-442 Adamów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się