UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 400 000,00 zł

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100) o okresie spłaty
do 31.12.2032r.

2 Kredyt jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Nagłowice. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo.
3. Na potrzeby sporządzenia oferty należy przyjąć termin uruchomienia kredytu na dzień
30-12-2021r
4. Spłaty rat kredytu /kapitału/ przewidziane na lata 2025-2032. Spłata kredytu w 16 ratach półrocznych na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego dane półrocze (pierwsza z terminem płatności do 30.06.2025r, ostatnia do 31.12.2032r).
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2024 r. Ostatnia rata spłaty kredytu 31.12.2032r. Wysokość rat kredytu oraz termin spłaty określa Harmonogram spłaty kredytu bankowego długoterminowego, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Szczegółowy opis zgodnie z SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

28-362 Nagłowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się