Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów sprzętu zawiera „Arkusz asortymentowo-cenowy” załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej, dwóch lub wszystkich części przedmiotu zamówienia określonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza wycenę poszczególnych pozycji w ramach danej części.
4) Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia.
5) Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.
7) Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych i naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w ww. załączniku, które zostały podyktowane specyfiką Uczelni
8) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
9) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników:
a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych i serwerów oraz notebooków)
- za pomocą testu PassMark - CPU Mark publikowany na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - według wyników testu z dnia 23.11.2021 r.
b) w przypadku procesorów graficznych:
- za pomocą testu PassMark G3D Rating publikowany na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - według wyników testu z dnia 23.11.2021 r.
Ww. testy znajdują się w zakładce, w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
10) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę
minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt:
11) Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Zamawiający wymaga aby warunki gwarancyjno-serwisowe wynikały bezpośrednio z PN oferowanego sprzętu lub dołączonej opcji serwisowej z podanym PN. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji bezpośrednio na infolinii Producenta.
12) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2021 | 09:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się