„Remonty i naprawy obiektów budowlanych Nadleśnictwa Krzyż”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są:
„Remonty i naprawy obiektów budowlanych Nadleśnictwa Krzyż”
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Wykonawca może złożyć ofertę
na dowolną ilość części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
przedmiar (załącznik nr 2 do SWZ), kosztorys ofertowy (załącznik nr 3 do SWZ).
Remonty i naprawy obiektów budowlanych obejmują:
Część I: Budynek mieszkalny leśnictwa Żelichowo.
Część II: Budynek mieszkalny leśnictwa Dębina.
Część III: Budynek mieszkalny leśnictwa Gieczynek.
Część IV: Budynek mieszkalny leśnictwa Zwierzyniec.
Część V: Budynek mieszkalny Szkółkarza.
Część VI: Gospodarstwo Szkółkarskie.
Część VII: Siedziba Nadleśnictwa Krzyż (plac zewnętrzny – kompostownik).

Uwaga: dla każdej części należy złożyć oddzielną ofertę.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy
w ilości minimalnej 24 miesiące.
3. Jeżeli specyfikacja warunków zamówienia oraz jej załączniki wskazywałyby
w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe”
Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora
wizualizacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów
lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
4.Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
d) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
g) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie
niż złoty polski.
h) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
i) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20% wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
budowlanych podobnych do robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia. Zamówienia, te będą udzielane po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
j) Warunki zapłaty za wykonane zadania – zgodne z projektem umowy stanowiącej
zał. n

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2021 | 08:00


» Lokalizacja

64-761 Krzyż Wielkopolski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Krzyż
ul. Adama Mickiewicza 1
64-761 Krzyż Wielkopolski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się