Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi itp.) z lokali zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teren

» Opis zapytania

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wyniesienie wszelkich rzeczy z lokalu i przynależnej do tego lokalu piwnicy, załadunek na samochód, transport oraz wyładunek i złożenie ich do depozytu, na miejsce odzysku, unieszkodliwienia lub recyklingu lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zlecenia wywozu nieczystości, rzeczy nietypowych (gruz, elementy ceramiki, złom, elementy z drewna, tworzyw sztucznych, szkło, papa, materiały izolacyjne, ziemia, meble itp.) zgromadzonych w innych częściach budynków, tj. strychy, korytarze piwnic itp. według jego wskazania.
Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu rzeczy i nieczystości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. tekst jednolity 2020 r. poz. 1439 z późn. zm./, Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1. Uprzątnięcie i zabranie odpadów wysypanych w trakcie opróżniania wskazanych lokali, pomieszczeń i miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
2. Posprzątanie części wspólnych budynku (klatka schodowa, podwórko) w zakresie w jakim zostały zabrudzone w związku z wykonywaniem czynności zleconej na podstawie umowy;
3. Naprawa uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania przez niego czynności zleconych na podstawie umowy;
4. Po zakończonych czynnościach zwrot powierzonych mu kluczy do lokalu najpóźniej do godziny 15:30 w dniu następnym.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 1 i 2 umowy, Zamawiający może (niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową) po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy (przy czym dopuszcza się informację w formie elektronicznej) – zlecić wykonanie tych czynności innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami (przy czym potrąceń z tego tytułu może dokonać z dowolnej należności Wykonawcy).
W przypadku wywozu ruchomości do depozytu Wykonawca winien dysponować pudłami tekturowymi oraz odpowiednio mocnymi workami foliowymi. Podczas przewozu do depozytu lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca winien zabezpieczyć przewożone ruchomości przed obtarciem i uszczerbieniem. (obkleić taśmą, dodatkowo obłożyć je kartonami lub folią bąbelkową), a jeżeli transport odbywa się podczas opadów Wykonawca winien zabezpieczyć ruchomości także przed działaniem deszczu lub śniegu. W przypadku konieczności wykonania równocześnie (w tym samym dniu) kilku (zleceń) wywozów z różnych lokalizacji (eksmisje) Wykonawca będzie dysponował niezbędną ilością pracowników oraz sprzętu.
Usługi w ramach umowy realizowane będą na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w miejscach oddalonych nie więcej niż 20 km od granic Gminy Miejskiej Kraków.
Każda ekipa (załoga samochodu) powinna składać się z co najmniej 2 osób.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 11:00


» Lokalizacja

31-319 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się