Dostarczanie specjalnym transportem, na koszt Wykonawcy oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Dostarczanie specjalnym transportem, na koszt Wykonawcy oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego – ok. 13.000 l.

Wymagania jakościowe i dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby dostawa częściowa oleju opałowego była zrealizowana nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od przekazania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o terminie dostawy oleju (faksem lub drogą elektroniczną).
2) olej opałowy należy dostarczać autocysternami zabezpieczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3) odbiorów dostarczanego oleju opałowego będzie dokonywał w imieniu Zamawiającego zarządca nieruchomości komunalnych – Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, dalej zwana Zarządcą.
4) olej opałowy powinien spełniać następujące parametry:
- wartość opałowa ......................... nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- zawartość siarki ......................... nie więcej niż 0,1 % zgodnie z PN-EN ISO 8754,
- gęstość w temp. 150C ................ nie wyższa niż 860 kg/m3 zgodnie z PN-EN ISO 12185,
- temperatura płynięcia ................. nie wyższa niż -200C zgodnie z PN-ISO 3016,
i być dostarczany wraz z certyfikatem jakości odpowiadającej obowiązującym normom i wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający może nie przyjąć oleju opałowego dostarczonego bez certyfikatu jakości.
5) w przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też stwierdzi się niską wydajność opałową – dostawca pokryje Zamawiającemu poniesione szkody
W imieniu Zamawiającego Zarządca będzie dokonywał
1) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanego przedmiotu umowy,
2) odbiorów przedmiotu umowy, z których sporządzi protokół.
Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
Formularze ofertowe należy składać w wersji .pdf lub .jpg
Termin wykonania: Termin wykonania: 12 miesięcy od podpisania umowy
Warunki finansowania zamówienia:
a) pierwsza dostawa oleju opałowego będzie zrealizowana za cenę wynikającą z oferty,
b) kolejne dostawy będą realizowane wg zasady: cena jednostkowa producenta dostarczanego oleju opałowego (brutto z dnia dostawy), którego dystrybutorem jest wykonawca, pomniejszona o zdeklarowaną w ofercie wielkość stałego upustu,
c) wykonawca po dostarczeniu zamówionej ilości oleju opałowego wystawi fakturę, w której określi: nazwę producenta, którego jest dystrybutorem, datę dostawy, ilość oleju opałowego dostarczoną do odbiorcy, wielkość zamówioną i dostarczoną, cenę (brutto) za wykonaną dostawę.
d) zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania faktury, potwierdzonej przez Zarządcę, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Wydział Gospodarki Lokalowej
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.