"Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. oraz terenu składowiska odpadów w Kraśniczej Woli"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. tj. terenu zlokalizowanego w Chrzanowie Dużym 15A wraz z postawionymi na nim obiektami (dalej w skrócie „Teren w Chrzanowie Dużym”) oraz terenu składowiska odpadów usytuowanego w Kraśniczej Woli (dalej w skrócie „Teren w Kraśniczej Woli”). Każdy z terenów zwany jest osobno „Terenem”.
2. Mapy Terenów stanowią załącznik nr 7 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia poprzez:
1) obsadzenie Terenu w Chrzanowie Dużym jednym pracownikiem ochrony w każdym tygodniu następująco: w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do godz. 07:00 rano dnia następnego, w soboty (jeśli jest dniem roboczym) od godz. 15:00 do godz. 07:00 rano dnia następnego, natomiast w święta całodobowo;
2) obserwację obrazu z 6 kamer monitoringu wizyjnego zainstalowanych na Terenie składowiska odpadów w Kraśniczej Woli. Podgląd obrazu z w/w kamer jest dostępny w obiekcie znajdującym się na Terenie w Chrzanowie Dużym;
3) wysyłanie patrolu interwencyjnego na Teren składowiska w Kraśniczej Woli na zgłoszenie Zamawiającego lub w przypadku zaobserwowania niepożądanych ruchów na monitoringu.
4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia własnego patrolu interwencyjnego z grupą interwencyjną, przy czym czas reakcji patrolu interwencyjnego nie może przekraczać 15 minut;
2) przeciwdziałania kradzieżom z włamaniem, niszczeniu lub uszkadzaniu mienia objętego ochroną;
3) sprawdzania stanu wszelkich zewnętrznych zamknięć, zabezpieczeń i plomb, co do których Wykonawca ma dostęp;
4) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zauważonych przypadków braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia na ochranianym Terenie;
5) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zauważonych przypadków naruszenia zasad porządku wewnętrznego;
6) zainstalowania na koszt Wykonawcy na Terenie w Chrzanowie Dużym systemu do monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy pracowników ochrony w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie raportów obchodów każdorazowo na żądanie Zamawiającego i jego demontaż po upływie okresu obowiązywania umowy;
7) dokonywania systematycznych obchodów Terenu w Chrzanowie Dużym;
8) reagowania w przypadkach zauważenia na Terenie w Chrzanowie Dużym pakunków niewiadomego pochodzenia;
9) sprawdzania stanu mienia ruchomego (samochody służbowe, materiały i sprzęt itp.) usytuowanego na Terenie w Chrzanowie Dużym;
10) wykonywania czynności w zakresie ogólnej kontroli pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających z/na ochraniany Teren w Chrzanowie Dużym tj. sprawdzanie zgodności rodzaju towarów wywożonych/wwożonych przez te pojazdy z wystawionymi dla nich dokumentami (specyfikacje, faktury itd.). Jeżeli w pojeździe, który opuszcza Teren znajduje się sprzęt lub materiały, których nie było w pojeździe podczas wjazdu pojazdu na Teren, kierowca pojazdu musi okazać pisemną zgodę na wywóz materiałów lub sprzętu, w takiej sytuacji pracownik ochrony jest obowiązany zanotować w książce służby podając okoliczności zdarzenia;
11) ustalania przez pracowników ochrony uprawnień osób trzecich do przebywania na Terenie w Chrzanowie Dużym oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości;
12) ogólnego kierowania ruchem osób i pojazdów na Terenie w Chrzanowie Dużym;
13) wzywania osób trzecich do opuszczenia Terenu w Chrzanowie Dużym w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na nim;
14) dołożenia należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenia dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji, w tym wykorzystanie wszelkich prawnie dostępnych możliwości w celu ujęcia sprawcy bądź sprawców przestępstwa lub wykroczenia popełnionych na ochranianych Terenach;
15) podejmowania interwencji przy użyciu własnych sił i środkó

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

05-825 Chrzanów Duży


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duży 15A
05-825 Chrzanów Duży
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się