Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania terenów wokół budynków w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie z możliwością składania ofert częściowych wg następujących części:
1) część I – usługa sprzątania terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu wraz
z pielęgnacją zieleni;
2) część II – usługa sprzątania terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie wraz
z pielęgnacją zieleni;
3) część III – usługa sprzątania terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz
z pielęgnacją zieleni;
4) część IV – usługa sprzątania terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz
z pielęgnacją zieleni.
2. Szczegółowy zakres i częstotliwość wykonywania prac zawiera opis przedmiotu zamówienia i rzuty terenu stanowiące załączniki od nr 5 do nr 8 do SWZ.
3. W celu rzetelnej wyceny oferty możliwa jest wizja lokalna miejsca realizacji umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:
1) część I – Żaneta Lasiecka – Stodolna, tel. (62) 760 83 01;
2) część II – Aleksandra Szymczyk, tel. (63) 247 77 19;
3) część III – Małgorzata Graff, tel. (67) 211 89 66;
4) część IV – Jolanta Dubisz, tel. (65) 511 82 31.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia ilości zamawianej usługi sprzątania, z zachowaniem cen jednostkowych zamówienia, w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający gwarantuje wykonanie co najmniej 70% zamówienia. Z tytułu niewykonania całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
5. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wraz z informacją odnośnie zakresu prac, które te osoby będą wykonywać. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w ww. wykazie, najpóźniej w dniu dokonania zmiany.
6. W przypadku wykonywania umowy w niepełnym okresie (krótszym niż jeden miesiąc kalendarzowy), kwotę wynagrodzenia Wykonawca obliczy proporcjonalnie do liczby dni wykonywania usług w danym miesiącu i przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie.
7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy i określa je, stosownie do art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2021 | 11:00


» Lokalizacja

61-713 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się