1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

» Opis zapytania

1) Gmina Wodynie i jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WODYNIE”.
Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo.
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 837102,00 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

08-117 Wodynie


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się