Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, punktów zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania ww. odpadów oraz odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 tj.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego oraz przepisami Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy i Miasta Szadek, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.
W zakres usługi wchodzi także odbiór odpadów, które zostały umieszczone obok pojemników lub obok specjalnie oznaczonych worków, w workach tzw. nadwyżki, gdy się nie zmieściły oraz opróżnianie dodatkowych pojemników prywatnych lub pojemników prywatnych, z uwzględnieniem rodzaju odpadów odbieranych zgodnie z harmonogramem. Ponadto, Wykonawca po opróżnieniu pojemnika zobowiązany jest do odstawienia go w to samo miejsce.
Pierwszy odbiór odpadów nastąpi w styczniu 2022 r., a ostatni odbiór w terminie 20 – 31 grudnia 2022 r.
Lokalizacja wykonania przedmiotu zamówienia: teren Gminy i Miasta Szadek.
Wykonawca przed złożeniem oferty, ma możliwość zapoznania się z terenem, na którym usługa będzie prowadzona.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2021 | 10:00


» Lokalizacja

98-240 Szadek


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Szadek
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się