Drut oporowy NIKROTHAL 80, śr.0,7mm, 2,83R/m, 100g, (1szt/szpula - 31m) - 24-09-2021

» Opis zapytania

Zapraszam do złożenia oferty na drut oporowy NIKROTHAL 80, śr.0,7mm, 2,83R/m, 100g, (1szt/szpula - 31m) w ilości - 15 sztuk.

Cena netto/sztuka powinna zawierać koszt dostawy.
Dostawa: 23-400 Biłgoraj.
Termin płatności - 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2021 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się