Wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia (wymienionych w załączniku nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia), zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o. w Inowrocławiu, dalej zwaną Zarządcą.
Wykaz nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, rozliczenie dodatkowych nieruchomości będzie się odbywać według cen jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb, suchych ubikacji) przy użyciu pojazdu asenizacyjnego;
zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, przynajmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem usług sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zarządcę;
2) transport nieczystości ciekłych z opróżnionych zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej wskazanej w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (Miejska Oczyszczalnia Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inowrocław, ul. Popowicka);
3) rozrzedzanie zawartości zbiorników bezodpływowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu WUKO, WOMA, mechaniczne wybieranie wody z piwnic, ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji - w razie potrzeb, na zlecenie Zarządcy przekazane za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadkach awaryjnych i bardzo pilnych).
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) wykonawca zawrze umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu na odbiór nieczystości ciekłych;
2) wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sporządzi miesięczny harmonogram opróżniania zbiorników odpływowych i ich transportu do stacji zlewnej, który przedstawi do akceptacji Zarządcy;
3) wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 pkt 3 w czasie: do 2 godzin w dni powszednie, do 3 godzin w niedziele i święta, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zarządcy za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadkach awaryjnych i bardzo pilnych);
4) wykonawca będzie zobowiązany do:
a) zgłaszania Zarządcy wszystkich uszkodzeń lub braku elementów szamba (np. pokrywy szamba, kratek ściekowych, itp.),
b) przestrzegania warunków sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,
d) posiadania nr telefonu kontaktowego, faksu oraz poczty elektronicznej służących do przekazywania wiadomości przez Zamawiającego o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług stanowiących przedmiot zamówienia,
e) wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
f) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres obowiązywania umowy,
g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,
h) naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że w jego imieniu Zarządca będzie dokonywał:
1) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia,
2) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub niena

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się