Modernizacja części budowlanej stacji transformatorowych wnętrzowych na terenie RE Tomaszów Lub.