Powrót

Wykonanie opracowania pełnobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkowym kosztem rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 w celu montażu automatycznej mroźni do przechowywania osocza

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie pełnobranżowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z szacunkowym kosztem rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 w celu montażu automatycznej mroźni do przechowywania osocza, określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.04.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2013r. poz. 1129) i obejmować w szczególności:
a) koncepcję funkcjonalno- przestrzenną,
b) analizę pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych,
c) inwentaryzację części istniejącej do celów projektowych,
d) projekt zagospodarowania terenu, wykaz urządzeń i elementów składających się na całość inwestycji,
e) inne, niezbędne dokumenty, przywołane w rozdziale 4 wskazanego powyżej rozporządzenia.

Przedmiot zamówienia ma obejmować ponadto:
a) przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji funkcjonalno- przestrzennej;
b) opracowanie szacunkowego zestawienia kosztów planowanych prac projektowych i robót budowlanych w oparciu o przygotowany PFU na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W szacunkowym zestawieniu kosztów należy podać również wyszczególniony zakres rzeczowy wraz z miernikami oraz koszty operacji wraz ze wskazaniem ich źródła;
c) niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących opracowanego PFU w trakcie przygotowania i przeprowadzenia procedury na wyłonienie wykonawców na sporządzenie dokumentacji projektowej i roboty budowlane, również w przypadku konieczności powtórzeń postępowania przetargowego na roboty budowlane;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

35-310 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się