Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. w następujących frakcjach: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popioły i żużle paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych, 10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

44-145 Pilchowice


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się