,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. MNISZEK"

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej od końca projektowanego zjazdu z drogi powiatowej nr 3562W z betonu asfaltowego w km 0+000,00 (granica pasa drogowego) do km 0+563,40 działki drogowej nr 911 przez tereny niezabudowane – tereny łąki, pola uprawne oraz tereny zalesione m. Mniszek po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz przedmiarem stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres prac obejmuje:
1.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
a) Roboty pomiarowe (w tym: wykonanie przez uprawnionego geodetę: tyczenia jezdni, sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną; sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich; przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych)
b) Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót
c) rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, gr. śr 15cm wraz z wywiezieniem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km
d) rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego wraz z podbudową
e) mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm, wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem gałęzi i pni w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km
f) Karczowanie pni wraz z odwiezieniem
g) Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości
1.2.2. Roboty ziemne
a) wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni i zjazdu z betonu asfaltowego, ław opornika wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora
b) ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne na kable teletechniczne
1.2.3. Podbudowa
a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
b) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 10cm z wytwórni pod konstrukcję ław opornika
c) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwórni pod konstrukcję
d) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3 gr. 20cm pod konstrukcję
e) oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilości 0,5- 0,7 kg/m2
1.2.4. Oporniki betonowe
a) oporniki betonowe o wymiarach 12x30x100cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem
1.2.5. Nawierzchnia
a) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm
b) skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 0,3 kg/m²
c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm
1.2.6. Pobocza
a) mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych
b) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm
1.2.7. Roboty towarzyszące i wykończeniowe
a) założenie rur ochronnych AROT A110 PS na kabel teletechniczny wraz z zasypaniem i zagęszczeniem (komplet)
b) regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm gr. śr. 10cm
1.2.8. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm
b) zakup i montaż znaków drogowych
c) zakup i montaż tabliczek do znaków drogowych
d) oznakowanie poziome cienkowarstwowe
1.2.9. Uporządkowanie terenu budowy i dokonanie komisyjnego odbioru robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

26-625 Wolanów


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się