Remont drogi gruntowej na terenie działek nr 153, 7/1 obręb 002 Bolesławów.

» Opis zapytania

Zadanie polega na remoncie drogi o łącznej dł ok 158 m:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm – pow. 500 m2
- pobocza z tłucznia kamiennego o pow. ok 123 m2
- bariery ochronne o dł. 42 m
- przepust o Ø 60 dł. 13, 5m
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym, STWiORB, umową i aktualnie obowiązującym stanem prawnym (w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane i przepisami BHP).
Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia - część III SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - część II SWZ
3. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, których niespełnienie będzie skutkować odrzuceniem oferty, na podstawie prawnej art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodnej w swojej treści z warunkami zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2021 | 11:00


» Lokalizacja

57-550 Stronie Śląskie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Stronie Śląskie
Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się