Dostawa regulowanych sztucznych zwieraczy cewki moczowej na okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy regulowanych sztucznych zwieraczy cewki moczowej dla potrzeb Oddziału Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w asortymencie oraz ilościach wykazanych szczegółowo w załączonym do SWZ Formularzu Cenowym.
b) Podaną w Formularzu Cenowym ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
c) Dostawy sprzętu będą następowały w sposób ciągły poprzez magazyn komisowy.
d) Płatności za przedmiot umowy dostarczony do magazynu komisowego będą dokonywane po jego wykorzystaniu.
e) Termin dostawy (uzupełnienia magazynu komisowego) nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia przekazania zamówienia.
f) Nie dopuszcza się składania oferty częściowej w obrębie danego zadania.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
h) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
i) Oferowany w postępowaniu przetargowym asortyment (przedstawiony w Formularzu Cenowym) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
j) Nie spełnienie wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
k) Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
l) Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w rozdziale XV SWZ.
m) Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ, który jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
Podwykonawstwo:
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców,
c) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2021 | 10:00


» Lokalizacja

04-749 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się