Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

» Opis zapytania

Zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2020r. - zwracam się z zapytaniem o cenę brutto usługi polegającej na wycenie wartości (zgodnie z § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego) nieruchomości gruntowych położonych w Puławach, stanowiących własność gminy Miasto Puławy, wymienionych w Załączniku Nr 1. Nieruchomości te stanowią przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych. Dla nieruchomości przeznaczonych do aktualizacji prowadzonych jest 56 ksiąg wieczystych, w związku z czym należy sporządzić 56 operatów szacunkowych.

Szczegółowe informacje dot. wieczystych użytkowników, numerów ksiąg wieczystych, celów użytkowania i przeznaczenia w mpzp zostaną udostępnione Wykonawcy usługi wraz z umową.

Kryterium oceny ofert jest cena.

Operaty szacunkowe należy sporządzić w 2 egzemplarzach.

Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 3 listopada 2021r.

Proszę o przesłanie oferty na Formularzu - Załącznik Nr 2 na adres email: agnieszka.kulik@um.pulawy.pl do dnia 09.08.2021r. do godz. 15.00.

Informacje w sprawie zapytania: tel. 81 45 86 061 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy , email: agnieszka.kulik@um.pulawy.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2021 | 15:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi sprzątania
  • Utrzymanie zieleni
  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Miasto Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się