Budowa windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze w Toruniu.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Budowa windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze w Toruniu”.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa wewnętrznego szybu windowego o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni utwardzonej; wykonanie podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych związanych z budową windy;
2) dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym o wymiarach światła kabiny 110x160cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych; winda będzie obsługiwała 4 poziomy: piwnicę, parter, I i II piętro.
1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Szymona Wiśniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „STRUKTURO Szymon Wiśniewski”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz na podstawie oględzin terenu budowy.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia podziału zamówienia na części.
3. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Katalogi elektroniczne - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. budowa wewnętrznego szybu windowego
o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni utwardzonej; wykonanie podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych związanych z budową windy, dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym
o wymiarach światła kabiny 110x160 cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
w lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SIWZ.
Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 40 650,00złnetto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

6. Rozwiązania równoważne
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymagan

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2021 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się