Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu Gminy Miasta Głowno od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonychw granicach administracyjnych Gminy Miasta Głowno, od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjętym uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3160) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno uchwała Nr XLI/311/21 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIIII/254/20 z dnia 30 września 2020 r. Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Miasta Głowno.
2. Powierzchnia Gminy Miasta Głowno wynosi 1 984 ha. Liczba ludności miasta wynosi. 13 577 mieszkańców. Liczba osób (na dzień 11. 05. 2021 r.) wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 128 z czego 4259 w zabudowie wielorodzinnej i 6869 w zabudowie jednorodzinnej.
3. Szacunkowa ilość posesji w zabudowie jednorodzinnej wynosi 2674.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2021 | 10:00


» Lokalizacja

95-015 Głowno


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Głowno
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się