Sporządzenie ekspertyzy w zakresie stanu witalnego, perspektyw zachowania i poprawy warunków siedliskowych drzew w obrębie skarp Stawu Północnego w Ogrodzie Królewskim Muzeum.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w zakresie stanu witalnego, perspektyw zachowania i poprawy warunków siedliskowych drzew w obrębie skarp Stawu Północnego w Ogrodzie Królewskim Muzeum – zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 2.

Zadanie obejmuje:
1) pozyskanie mapy do celów projektowych;
2) sporządzenie inwentaryzacji zieleni – dot. drzew (ok. 90 szt.) - numer zgodny z istniejącą inwentaryzacją, nazwa gatunkowa (polska i łacińska), aktualny obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica rzutu korony + elementy waloryzacji (faza witalności korony wg. Roloff’a, ocena drzewa w układzie kompozycyjnym alei, wartość biocenotyczna drzewa, etc.). Inwentaryzacji podlegają drzewa, krzewy, roślinność okrywowa, byliny (skala 1:500);
3) wykonanie badań składu fizyko – chemicznego gleby w obrębie systemów korzeniowych drzew (pobranie min. 5 próbek glebowych na każdym z brzegów Stawu Północnego) określenie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na stan zachowania skarp brzegowych i stosunki powietrzne panujące w glebie. Opracowanie wytycznych
w celu poprawy sprawności gleby i warunków siedliskowych drzew rosnących na skarpach Stawu Północnego;
4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzewa – zdjęcia: pokroju, pnia, strefy odziomkowej, wad morfologicznych, wiązań w koronie, uszkodzeń mechanicznych, inne,
5) dokonanie diagnozy stanu zdrowotnego drzewa (część tabelaryczna) - patogeny
i choroby drzewa, ilość posuszu w koronie, widoczne wady drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, korona. W uzasadnionych przypadkach (po konsultacji z Zamawiającym) zbadanie zmian i stopnia rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego oraz zbadaniu stabilności drzewa w gruncie metodą tensometryczną, wraz z określeniem typu i liczby wiązań w koronie. Ocena statyki i wytrzymałości drzewa – określenie wytrzymałości na złamanie pnia, stabilności w gruncie oraz wydanie zaleceń do pozostawienia drzewa w tym stopnia koniecznej redukcji korony lub wykonania innych działań umożliwiających jego zachowanie;
6) dokonanie oceny kolizji z otoczeniem (stopnia zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzewa).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2021 | 12:00


» Lokalizacja

00-460 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1
00-460 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się