„Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście – zadanie nr 1, zieleniec przy ul. Krzywoustego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac ogrodniczych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu, poprzez budowę nowego traktu komunikacyjnego i placu z nawierzchnią utwardzoną, z elementami małej architektury, budowę oświetlenia oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej (działki nr 63/4, 65/8, 66/3, 66/7, cz. dz. 67/9, AM-14 w obrębie Psie Pole).

Obecnie na terenie zieleńca znajduje się głównie przestrzeń zieleni niskiej, trawiastej, nieurządzonej, z pojedynczymi nasadzniami drzew, przez którą przebiega nieutwardzony przedept łączący pobliskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama z ul. Sycowską. Cały teren usytuowany jest na lekkim wzniesieniu względem sąsiadującego terenu. Na obszarze zieleńca znajduje się obiekt kubaturowy w postaci ściany z cegły, za którym obecnie gromadzone są pojemniki na odpady komunalne. Obiekt należy usunąć i zutylizować elementy muru.

Celem realizacji zadania jest stworzenie placu o eliptycznym kształcie otoczonym od północnej strony ścieżką utwardzoną, będącą częścią traktu komunikacyjnego i przedłużeniem placu. Na przestrzeni ścieżki należy zamontować elementy małej architektury w postaci prefabrykowanych ławek parkowych oraz koszy na odpady. Alejkę należy wykonać z płyt betonowych o parametrach oraz rozstawie montażu zgodnie z dokumentacją projektową. W centralnej części zieleńca należy założyć trawnik dywanowy z nasadzniami grup kwitnących drzew ozdobnych. Pomiędzy elementami nawierzchni należy posadzić byliny zieleni okrywowej. Zewnętrzną część terenu należy obsadzić drzewami i krzewami ozdobnymi oraz bylinami, trawami ozdobnymi i roślinami cebulowymi. Ogólnie całość terenu należy oczyścić, zasypać istniejące doły, ukształtować teren zgodnie z założonymi rzędnymi w projekcie oraz nasadzić nowe rośliny oraz założyć trawnik. Zieleniec należy oświetlić poprzez montaż dwóch latarni typu parkowego.

UWAGA: Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony.
W razie konieczności wjazdu sprzętem cięższym niż 5,5 t każdorazowo należy taki zamiar zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W miejscach zagrożenia zniszczenia nawierzchni bądź zagęszczenia gruntu konieczne jest wykonanie tymczasowej drogi technologicznej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych.
CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych.
CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni.
Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym wzór umowy wraz z OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

50-231 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się