Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach. Roboty należy wykonać zgodnie z: 1) decyzją nr AB.6740.345.376.2020 z dnia 08.12.2020 r., wydaną przez Starostę Namysłowskiego, 2) projektem budowlanym przebudowy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach, data opracowania wrzesień 2020 r., 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiarami robót. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty na wykonanie kompletności zamówienia. Zakres robót do wykonania: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty instalacyjne elektryczne, 3) roboty instalacyjne sanitarne. Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawców: 1) wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w gatunku pierwszym i muszą posiadać świadectwa dopuszczalności, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (świadectwa dopuszczalności, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu); 2) wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót w celu jego zatwierdzenia; 3) dla zadania należy ustanowić kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 4) przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny; 5) kolorystyka farb (malowanie wewnętrzne), płytek ceramicznych ściennych i podłogowych do ustalenia z Zamawiającym. Wymagania dodatkowe do spełnienia przez Wykonawców: 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót; 2) po zakończeniu robót należy wywieźć odpady i gruz poza teren budowy na składowisko odpadów; 3) uzyskanie protokołów badań i sprawdzeń; 4)w razie konieczności uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń; 5) zapłata za dostawę energii elektrycznej, wody i odbiór ścieków w trakcie wykonywania robót budowlanych; 6) roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285, z późn. zm.) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. UWAGA: Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiarach należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak pokazane na rysunkach oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2021 | 09:00


» Lokalizacja

46-100 Namysłów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się