Dostawa komputerów przenośnych i monitorów dla Muzeum Narodowego w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i monitorów dla Muzeum Narodowego w Krakowie, która obejmuje :
a) Dostawę Komputerów przenośnych I – 60 szt.
b) Dostawę Komputerów przenośnych II – 18 szt.
c) Dostawę Monitorów I – 14 szt.
d) Dostawę Monitorów II – 10 szt.
2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe (nie starsze niż 6 miesięcy przed terminem dostawy), pozbawione wad i nieużywane komputery przenośne oraz monitory spełniające parametry określone w załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający parametry techniczne asortymentu oraz ilości, stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji.
6. Równoważność z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału:
1) Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej.
W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W tym, jeśli występują, nowsze odpowiedniki wskazanej normy, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami/opisami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
2) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. W przypadku zaoferowania urządzeń, materiałów/norm równoważnych, Wykonawca musi wraz z drukiem „Formularz Ofertowy” przedstawić oferowane materiały oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2021 | 12:00


» Lokalizacja

30-062 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się