Dostawa i instalacja mebli, sprzętu i urządzeń kuchennych w pomieszczeniach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ul. Twardej 1 w Warszawie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja mebli, sprzętu i urządzeń kuchennych w pomieszczeniach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego przy ul. Twardej 1 w Warszawie. Szczegółową specyfikację wyposażenia określa zestawienie zamieszczone w załączniku nr 1 Formularza Cenowego <OFERTA>.

Zamawiający w realizacji przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, wymaga aby:

1) w przypadku dostarczonego sprzętu i urządzeń gastronomicznych, aby Wykonawca przed ich uruchomieniem dokonał sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolił pracowników Zamawiającego z zakresu warunków ich eksploatacji;

2) w przypadku dostawy mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ich montażu jeżeli tego wymagają, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz pouczenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji;

3) meble gastronomiczne wykonane były z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 oraz załączenia do oferty dokumentów potwierdzających (atestów, certyfikatów Państwowego Zakładu Higieny;

4) Wykonawca do oferty załączył dokumenty zawierające informacja dotyczące typu oraz parametrów technicznych oferowanego sprzętu lub urządzenia;

5) dostarczone meble ze stali nierdzewnej i urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie pochodzące z ekspozycji i wystaw), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawne technicznie spełniać warunki techniczne i gwarancji;

6) wszystkie meble kuchenne, urządzenia, sprzęt muszą być wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz właściwe instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia, spełniać wymagania GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i systemu HACCP oraz posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty, atesty, w tym deklarację zgodności CE;

7) Wykonawca wraz z każdym sprzętem, urządzeniem dostarczy opis techniczny urządzenia, warunki eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa itp. - o ile są wymagane przepisami,

8) wymagany okres z tytułu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w SIWZ, projekcie umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych - wynosi nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiajacego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2014 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się