wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku wraz z otoczeniem i komunikacją

» Opis zapytania

I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 wraz z jego bezpośrednim otoczeniem wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zgodnie z umową zawartą pomiędzy Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie a Województwem Mazowieckim pn. „Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Dokumentacja projektowa winna obejmować rozbudowę istniejącego układu funkcjonalno – przestrzennego Szpitala do założonego przez Zamawiającego programu inwestycji poprzez budowę nowego budynku. Nowy obiekt musi spełniać obowiązujące normy i przepisy szczególnie w zakresie ochrony p.poż. i wymagań sanitarno – epidemiologicznych oraz wykonana metodą BIM zgodnie z wymogami wykazanymi na załączniku nr 2 do SWZ
2. Nie dopuszcza się dostaw częściowych poszczególnych elementów składowych dokumentacji.
3. Jeżeli specyfikacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych zapisów nazwy własne Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy P.z.p. dopuszcza oferowanie „rozwiązań równoważnych”.
4.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga złożenia ofert po odbyciu wizji lokalnej. Mając na uwadze powyższe przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający określa termin wizji lokalnej na dzień 02.07.2021r. o godz. 11:00. W tym okresie wykonawcy chcący dokonać wizji lokalnej proszeni są o telefoniczny kontakt w celu ustalenia spotkania. Telefon kontaktowy 22 47 35 145. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalne zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV. Termin realizacji usługi – nieprzekraczalnie do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy dla zakresów prac określonych w pkt XII 1.2 podpunkty a i b I nieprzekraczalne 120 dni dla zakresów prac określonych w pkt XII 1.2 podpunkty c-f. Łączny termin wykonania zamówienia nieprzekraczalnie - 240 dni.

V. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ, który jest integralną częścią niniejszej dokumentacji. Zapisy zawarte w SWZ należy traktować jako warunki udzielenia zamówienia.

VI. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zamawiający informuje, że zastrzega osobiste wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2021 | 10:00


» Lokalizacja

04-749 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się