DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ NA POTRZEBY FLOTY SAMOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SP. Z O.O.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby floty samochodowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. w postaci:
• tankowania oleju napędowego (ON) w szacunkowej ilości 119 000 litrów
• tankowania benzyny bezołowiowej (Pb95) w szacunkowej ilości 10 000 litrów
w systemie sprzedaży bezgotówkowej wg. następujących zasad:
1.1. Wydawanie paliw odbywać się będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej w formie bezgotówkowych kart paliwowych (flotowych).
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania paliw na podstawie dostarczonych kart ściśle według przyporządkowania ich do określonych pojazdów. Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty za paliwo zatankowane na podstawie karty nieprzypisanej do danego pojazdu. Prawo odmowy zapłaty dotyczy również sytuacji tankowania paliwa do pojemników na podstawie karty innej niż na okaziciela.
1.3. Potwierdzenie ilości i rodzaju tankowanego paliwa nastąpi poprzez własnoręczny podpis kierowcy pojazdu będącego własnością Zamawiającego lub po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN.
1.4. Potwierdzenie ilości i rodzaju tankowanego paliwa nastąpi przy pomocy kart magnetycznych lub kart z mikroprocesorem i nr PIN przyporządkowanych do pojazdu Zamawiającego.
Karty muszą być:
1) wystawione na numer rejestracyjny samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego,
2) wystawione na numer rejestracyjny samochodów wskazanych przez Zamawiającego,
3) wyposażone w pasek magnetyczny albo mikroprocesor,
1.5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia dwie karty wystawione na okaziciela w terminie nie dłuższym niż 15 dni od podpisania umowy,
1.6. Karty paliwowe zostaną wydane przez Wykonawcę nieodpłatnie w ciągu do 15 dni roboczych (nowe, duplikaty).
1.7. Aktualny wykaz pojazdów i sprzętu do tankowania paliw zawiera załącznik nr 1 do umowy.
1.8. Wykonawca zobligowany będzie do:
1) dostarczenia na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego kart paliwowych (flotowych),
2) dostarczenia w terminie kolejnych 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o konieczności wystawienia nowej karty wraz z niezbędnymi danymi w przypadku:
a) zwiększenia liczby samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego,
b) utraty bądź zniszczenia karty przez Zamawiającego;
3) niezwłocznego dokonania blokady karty, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia jej utraty w sieci punktów sprzedaży.
1.9. W przypadku rezygnacji z użytkowania któregokolwiek samochodu przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy będzie on zobligowany do przekazania pisemnego zawiadomienia o tym fakcie, zaprzestania użytkowania karty oraz dokonania jej zwrotu Wykonawcy.
1.10. Zakupy paliwa rozliczane będą dwa razy w miesiącu, w okresie od 1 do 15-tego i od 16-tego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT obejmujące należności za faktycznie zakupione paliwo. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
1.11. Cena paliwa przed rabatem nie może być wyższa dla Zamawiającego niż cena obowiązująca na stacji paliw dla innych klientów indywidualnych.
1.12. Sprzedaż będzie się odbywała po cenie z dnia dostawy pomniejszona o zaoferowany rabat.
1.13. Wykonawca powinien posiadać minimum jedną stację paliw na terenie Gminy Lubin w promieniu 10 km od siedziby PGKGL Sp. z o.o. w Księginicach 14 liczonej najkrótszą drogą publiczną.
1.14. Paliwa sprzedawane Zamawiającemu muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. (Dz.U. 2015r., poz. 1680 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych oraz powinny być zgodne z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia , zobowiązany jest

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.
Księginice 14
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się