„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa drogi gminnej nr 316011T- ul. Mielczarskiego w Chmielniku”

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 316011T- ul. Mielczarskiego w Chmielniku” planowanym przez Gminę Chmielnik do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. projektem polega na wielobranżowym nadzorze inwestorskim w specjalnościach:
- drogowej;
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga minimum 2 inspekcje na budowie w ciągu tygodnia.
Wykonawca zapewnia obecność podczas prac budowlanych zapewniającą niezbędny nadzór nad inwestycją. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.
Opis inwestycji podlegającej nadzorowi:
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem m.in.:
1. Przebudowę jezdni drogi gminnej ulicy Mielczarskiego,
2. Przebudowę obustronnego chodnika,
3. Budowę zatoki postojowej,
4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
5. Odwodnienie powierzchniowe,
6. Budowę oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym,
7. Wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
8. Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami,
9. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
10. Zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu.
11. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót,
12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze.
13. Złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wartość robót budowlanych ok. 1 080 000,00 zł.
Postępowanie przetargowe na realizację rzeczową pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa drogi gminnej nr 316011T- ul. Mielczarskiego w Chmielniku” (roboty budowlane) znak: IPS.271.13.2021 jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod linkiem: https://chmielnik.biuletyn.net/?bip=2&cid=1228&id=5164
2.2. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego regulują zapisy zapytania ofertowego; Wzór umowy - załącznik nr 2 stanowiący integralną część zapytania ofertowego.
Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego należeć będzie w szczególności nadzór nad realizacją i wykonywaniem wszelkich czynności związanych z Inwestycją (roboty budowlane i montażowe) od rozpoczęcia prac przez głównego wykonawcę do zakończenia realizacji rzeczowej zadania i odbioru końcowego:
- Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa drogi gminnej nr 316011T- ul. Mielczarskiego w Chmielniku” – do 10.12.2021r. (wraz z odbiorem końcowym do 25.12.2021r.)
2.3. Miejsce realizacji robót budowlanych: Chmielnik, ul. Mielczarskiego
2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór całego procesu inwestycyjnego dla robót w danej
branży zgodnie z opracowaną dokumentacją; ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz umowy z wykonawcami robót budowlanych a w szczególności:
1) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, zgłoszeniem robót, umową, przepisami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

26-020 Chmielnik


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się