Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów i oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Oczyszczalni Ścieków w Poświętnem. Ochrona mienia dotyczy mienia Zamawiającego oraz mienia użytkowanego przez Zamawiającego na zasadzie dzierżawy, najmu lub innej umowy, które znajduje się na terenie chronionym. Szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi 8 760 w trakcie trwania umowy.
2. Ochrona osób obejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.
3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony świadczący usługę w okresie realizacji umowy, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy .
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył, spośród pracowników ochrony świadczących przedmiotową usługę, przynajmniej jednego pracownika ochrony, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia usługi. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np. telefonicznego) z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usługi oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.
5. Ochrona mienia obejmuje działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a w szczególności:
1) ochronę przed zniszczeniem i zaborem, ochronę przekazanego terenu chronionego przed działaniem osób, które zmierzają do naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących na tym terenie,
2) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb, w tym sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego terenu przez pracowników Zamawiającego, oświetlenia, sprawdzanie wyłączeń urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sprawdzanie czy nie wydobywają się podejrzane zapachy typu swąd spalenizny, dym, gaz itp.,
3) zgłaszanie na bieżąco wyznaczonemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia,
4) zapewnianie spokoju i porządku na chronionym terenie, ustalanie przez pracowników ochrony uprawnień osób do przebywania na chronionym terenie oraz legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
5) wzywanie osób do opuszczenia terenu chronionego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na nim, albo stwierdzenia zakłócenia porządku,
6) natychmiastowe powiadamianie Policji o pojawieniu się na terenie chronionym osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także dla chronionego mienia,
7) natychmiastowe reagowanie, informowanie odpowiednich instytucji i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o sytuacjach zagrożenia w szczególności takich jak: wypadki i awarie, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożary, katastrofy, przejawy wandalizmu, niszczenie mienia itp.
8) potwierdzanie sprawdzenia wyznaczonych obszarów terenu chronionego w elektronicznym systemie kontroli przy użyciu karty zbliżeniowej,
9) kontrolowanie terenu chronionego poprzez udostępniony przez Zamawiającego system monitoringu wizyjnego.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) oddelegowanie pracowników ochrony do Zakładu w systemie i w czasie zapewniającym właściwą ochronę osób i mienia całodobowo,
2) zapewnienie ochrony osób i mienia w trakcie pełnionego dyżuru przez jednego pracownika ochrony,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania doraźnych kontroli osobistych pracowników Zakładu na polecenie upoważnionego pracownika Zamawiającego,
4) przeszkolenie pracowników ochrony świadczących usługę w zakresie przepisów BHP (w tym zaleceń i wytycznych sanitarnych w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym) i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
5) wyposażenie pracowników ochrony, oddelegowanych do Zakładu:
a) w pełne jednolite umundurowanie, a także i

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-100 Płońsk


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się