„Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”

» Opis zapytania

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”
Wyjściowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego
1. Prędkość projektowa Vp: 40 km/h.
2. Klasa drogi: „Z”.
Konstrukcja (technologia) nawierzchni
1. Kategoria ruchu: według analiz projektowych (min. KR2).
2. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy, szerokość pasa ruchu min. 3m.
3. Nawierzchnia poboczy: z mieszanek kruszyw naturalnych, łamanych.
Chodniki – betonowa kostka brukowa szerokości 2m.
Zjazdy – z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego do gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz z kostki betonowej na działki zabudowane.
Obiekt mostowy - w miejscu istniejącego mostu żelbetowego należy zaprojektować nowy obiekt o parametrach w przekroju poprzecznym odpowiadającym klasie drogi Z na dojazdach z jednostronnym chodnikiem dla ruchu pieszego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

18-400 Łomża


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się