Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego modułu optycznego w separatorze optopneumatycznym.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowego modułu optycznego w separatorze optopneumatycznym TITECH Polysort [NIR-1][S-2000], nr seryjny X150A wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem (zwanego dalej modułem optycznym lub sprzętem). W wyżej wymienionym separatorze optycznym uszkodzeniu uległ jeden z trzech modułów optycznych i jest konieczna jego wymiana na nowy.
2. Przedmiot zamówienia musi być sprzętem fabrycznie nowym, nieużywanym przed dniem dostawy.
3. Wykonawca, po dokonaniu dostawy i montażu zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji, konfiguracji i uruchomienia modułu optycznego (łącznie określanych jako „uruchomienie”).
4. Potwierdzeniem realizacji całej umowy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego.
5. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, stanowi początek okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 1 roku gwarancji jakości na dostarczony sprzęt licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane szczegółowo w Rozdziale 16 swz.
2. Okres rękojmi dla sprzętu będzie wynosił co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, zaś w razie zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia sprzętu oraz jego uruchomienie, powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania, jak również wszelkie czynności wykonane w toku montażu i uruchomienia sprzętu.
4. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne, przekazane przy odbiorze sprzętu. Postanowienia dotyczące gwarancji zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami określonymi w dokumentach gwarancyjnych. Postanowienia zawarte w umowie, dotyczące gwarancji jakości, zmieniają w tym zakresie mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2021 | 10:00


» Lokalizacja

09-100 Płońsk


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się