Dostawa sprzętu AGD i technologii kuchni do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę wraz z transportem sprzętu AGD i technologii kuchni (produktów urządzeń) do nowej siedziby zamawiającego zlokalizowanej w Katowicach przy ulicy T. Dobrowolskiego 1,

2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu w miejscach wskazanych przez zamawiającego w obrębie nowej siedziby,

3) dostarczenie zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej),

4) udzielenie gwarancji jakości na produkty/urządzenia będące przedmiotem zamówienia,

5) autoryzowany serwis w okresie trwania gwarancji dla produktów/urządzeń wymagających serwisowania.

6) świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji powinno odbywać się według ustalonych poniżej zasad:

a) czas reakcji serwisu od momentu wysłania faksu lub e-maila z informacją o ujawnieniu wady lub awarii określonego produktu/urządzenia powinien być nie dłuższy niż 48 godzin licząc od zgłoszenia ujawnienia wady lub awarii,

b) wymagany termin usunięcia wady lub awarii do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia,

c) w przypadku gdy czas usuwania wady lub awarii będzie dłuższy niż 7 dni roboczych

wykonawca zobowiązany będzie na czas naprawy dostarczyć produkt/urządzenie zastępcze.

Przedmiot zamówienia jest możliwy do podzielenia, zamawiający dokonał zatem podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część A i Część B.

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia lub na dowolnie wybraną przez siebie jedną część zamówienia A lub B.

Szczegółowy opis sprzętu (produktów/urządzeń) objętego dostawą oraz wymagane parametry i warunki dostawy zawierają Załączniki Nr 1 A i Nr 1 B do SIWZ zatytułowane: Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2015 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się