.: Przebudowa i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

» Opis zapytania

Przebudowa i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych i dostosowanie toalet
do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w
Toruniu.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
- wykonanie i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku pracowni o konstrukcji stalowej, uzupełnienie chodnika z kostki betonowej,
- adaptacja pomieszczenia zaplecza na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w budynku pracowni oraz remont sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku głównym,
- wykonanie w budynku głównym szkoły remontu 5-ciu sal pracowni/sal lekcyjnych,
- wykonanie w budynku pracowni zawodowych remontu 6-ciu pracowni/sal lekcyjnych.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w przedmiarze robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (oprac. własne Zamawiającego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający przewiduje udzielenie, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: wykonania i montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku pracowni o konstrukcji stalowej, uzupełnieniu chodnika z kostki betonowej, adaptacji pomieszczenia zaplecza na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w budynku pracowni oraz remontu sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku głównym, wykonania w budynku głównym szkoły remontu 5-ciu sal pracowni/sal lekcyjnych, wykonania w budynku pracowni zawodowych remontu 6-ciu pracowni/sal lekcyjnych.; w lokalizacji wymienionej w pkt 1.. SWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 65040,65 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykon

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2021 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się