Wykonanie dwóch odwiertów studni głębinowych w miejscowości Urzędów

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wodę podziemną z utworów kredowych do głębokości 80 m każdy, z możliwością zwiększenia głębokości do 10 m na wniosek nadzoru geologicznego. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych , oraz wniesioną przez geologa korektą dotyczącą konstrukcji otworów – „zalecana konstrukcja otworów dla wodociągu gminnego w Urzędowie ( działka nr ewid. 657/4 ) – zał. do SWZ
Zakres robót obejmuje , w szczególności:
- montaż urządzenia wiertniczego i zagospodarowanie placu wierceń;
- roboty wiertnicze;
- pompowanie oczyszczające;
- dokonanie pomiarów wydajności studni;
- likwidację placu wierceń;
- badania laboratoryjne fizyko-chemiczne;

Szczegółowy zakres robót określa projekt robót geologicznych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

23-250 Urzędów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Urzędów
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się