Świadczenie usługi ochrony fizycznej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16 w Sochaczewie oraz obsługa istniejącego systemu monitoringu (zlokalizowanego w obiekcie Amfiteatru przy ul. Podzamcze w Sochaczewie) mienia należącego do Gminy Miasto Sochaczew przy ul. Podzamcze w Sochaczewie : Wzgórza Zamkowego, Bulwarów nad rzeką Bzurą, Amfiteatru

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są następujące zakresy ochrony :
1. ochrona fizyczna budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 - do głównych zadań i obowiązków będzie należało :
1) Świadczenie 24. godzinnej ochrony fizycznej obiektu w dni robocze, w soboty, święta oraz niedziele;
2) Otwieranie i zamykanie szlabanu na parkingu (na tyłach budynku) dla firm świadczących usługi na rzecz Urzędu;
3) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Urzędu oraz interesantom i gościom;
4) Ochrona budynku przed napadem, włamaniem, penetracją osób niepożądanych, kradzieżą, aktami wandalizmu, terroryzmu itp.;
5) Niezwłoczne powiadomienie upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz współdziałanie z ww. w celu zapewnienia prawidłowej ochrony w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń;
6) Wykorzystanie do wspomagania ochrony sygnałów oraz obsługa urządzeń systemu przeciwpożarowego;
7) Zadania ochrony fizycznej obiektu realizowane będą w oparciu o postanowienia „Instrukcji służby ochrony budynku Urzędu Miejskiego" opracowanej przez Wykonawcę i akceptowanej przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego;
8) Ochrona osób i mienia, przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom realizowane będą zgodnie z opracowaną instrukcją służby ochrony budynku poprzez:
a) służbę w dni robocze przez 24 godziny oraz soboty, niedziele i święta na Posterunku Stałym;
b) okresowe patrole wewnątrz i na zewnątrz obiektu;
c) dozorowanie sygnałów oraz systemu ochrony ppoż.;
Projekt instrukcji służby ochrony budynku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Projekt będzie zatwierdzony przez Zamawiającego.
9) Główne obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia dot. ochrony to w szczególności:
a) planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony, sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony, dokonywanie okresowych analiz oraz ocen stanu bezpieczeństwa obiektu i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistnieniu negatywnych zdarzeń lub zagrożeń;
b) wyposażenie personelu ochrony w czasie pracy w jednolity ubiór tj. mundury lub garnitury, elementy identyfikujące firmę ochrony oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony;
10) Obowiązki pracownika służby to w szczególności:
a) niedopuszczenie do wejścia na teren budynku osób nieuprawnionych, podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa ochranianych osób i mienia;
b) przeciwdziałanie zaistnieniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, sprawne działanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz ich ochrona;
c) prowadzenie punktu depozytowego, sprawdzanie stanu bezpieczeństwa budynku i pomieszczeń pod kątem nienaruszalności zamknięć i plomb czytelne prowadzenie dokumentacji służby ochrony;
d) codziennie rano w dniach pracy Urzędu Miejskiego wykładanie listy obecności pracowników oraz potwierdzanie godzin pracy na liście obecności pracowników obsługi;
e) potwierdzanie pisemne wywozu nieczystości stałych z pojemników ustawionych przy budynku Urzędu Miejskiego (na tyłach budynku),
f) nie wpuszczanie na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
g) informowanie interesantów odnośnie osoby i miejscu załatwienie spraw oraz kierowanie ich do BOK;
h) obchody całego budynku i sprawdzanie czy po godzinach pracy są pozamykane okna, zakręcone kurki do wody, pogaszone światła i odłączone od zasilania elektrycznego urządzenia grzewcze oraz sprawdzenie czy na terenie Urzędu nie przebywają osoby, które nie posiadają do tego uprawnień;
i) monitorowanie sygnałów z urządzeń alarmowych i podejmowanie w tym zakresie odpowiednich działań;
j) obsługa otwierania i zamykania szlabanu na parkingu (na tyłach

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

96-500 Sochaczew


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się