Budowa mini parku linowego przy ul. Tłoczka w Toruniu’

» Opis zapytania

Budowa mini parku linowego przy ul. Tłoczka w Toruniu’’
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej i ogrodzenia boiska, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm pod urządzenia zabawowe,
2) dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: trampolin, wielofunkcyjnego urządzenia parku linowego, zjazdu linowego typu tyrolka, ławek parkowych, tablicy informacyjnej.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez
Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Piotr Bielecki X-BUD”; części
składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,
sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający przewiduje udzielenie, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej i ogrodzenia boiska, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30 cm pod urządzenia zabawowe, dostawy i montażu urządzeń zabawowych tj.: trampolin, wielofunkcyjnego urządzenia parku linowego, zjazdu linowego typu tyrolka, ławek parkowych, tablicy informacyjnej ; w lokalizacji wymienionej w pkt 1.. SWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 8.130,00 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową placu zabaw, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okr

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się