Sukcesywna dostawa wyrobów i szkła laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektów: „Lewis Base Catalyzed Asymmnetric Reactions of Aromatic Carbonyl Subsstrates” w ramach programu SHENG 1 oraz „Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” w ramach programu SONATA BIS 5 realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów i szkła laboratoryjnego, które będą wykorzystane w pracach eksperymentalnych w projektach:
-„Lewis Base Catalyzed Asymmnetric Reactions of Aromatic Carbonyl Subsstrates” w ramach programu SHENG 1,
-„Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” w ramach programu SONATA BIS 5
realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do wszystkich pakietów wg podziału:
-pakiet nr 1 – sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego
-pakiet nr 2 - sukcesywna dostawa elementów metalowych
-pakiet nr 3 - sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych
-pakiet nr 4 - sukcesywna dostawa elementów aparatury laboratoryjnej i akcesoria
-pakiet nr 5 - akcesoria do mieszadeł magnetycznych.
3.Przedmiot zamówienia musi:
1)spełniać parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w „Arkuszu asortymentowo – cenowym”,
2)być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych, kompletny oraz przydatny do przeznaczonego użytku,
3)być wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi,
4)posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta bądź posiadać etykietę zawierającą informacje o produkcie (data produkcji, producent, numer katalogowy, w przypadku opakowania zbiorczego ilość sztuk w opakowaniu). Jeśli jest to konieczne dostarczany asortyment powinien być opakowany w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przez uszkodzeniem,
5)posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie UE, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Arkusz asortymentowo-cenowy” załącznik nr 2 do Specyfikacji zakupu.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji danego pakietu. Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania większej ilości asortymentu z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z „Arkusza asortymentowo-cenowego” przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zrealizowanych dostaw nie przekroczy kwoty umowy (pakietu), ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty,
2)ograniczenia przedmiotu umowy ze względu na potrzeby, których nie był w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego w przypadku w/w zmian ilościowych przedmiotu zamówienia.
6.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie zamówionego przez Zamawiającego asortymentu do siedziby Zamawiającego, we wskazane miejsce tj. Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej, ul. Żeromskiego 116, Łódź.
7.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w „Arkuszu asortymentowo – cenowym” tj. wyroby laboratoryjne i szkło były dotychczas stosowane przez Zamawiającego i będą przeznaczone do prowadzonych prac eksperymentalnych w ramach w/w projektach. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował asortyment Producentów określonych w „Arkuszu asortymentowo-cenowym”.
5.Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji zakupu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.05.2021 | 10:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się