Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.

» Opis zapytania

Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu.
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) nawierzchnia z piasku gr. 30 cm pod urządzeniami zabawowymi,
2) przestawienie 2-ch bujaków sprężynowych, dostawa i montaż piaskownicy,
3) 6-cio modułowego parku linowego oraz tablicy informacyjnej.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Piotr Bielecki X-BUD”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Zamawiający przewiduje udzielenie, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: wykonania nawierzchnia z piasku gr. 30 cm pod urządzeniami zabawowymi, przestawienie 2-ch bujaków sprężynowych, dostawa i montaż piaskownicy, wykonaniw 6-cio modułowego parku linowego oraz tablicy informacyjnej. ; w lokalizacji wymienionej w pkt 1.. SWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 12.195,10 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową placu zabaw, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2021 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się