Nabiał

» Opis zapytania

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Catering
Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy, z którym podjęta zostanie współpraca w zakresie dostaw mleka oraz przetworów mlecznych

Zapytanie składa się z:
- Załącznika nr 1 –Druku ofertowegoII. Kompletna oferta musi zawierać:
OBLIGATORYJNIE:
1. Prezentacja Oferenta:
• dane teleadresowe Oferenta (nazwa, forma działalności, adres siedziby, telefon, email)
• wykaz osób uprawnionych do kontaktu w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, stanowisko, adres, telefon, email)
• opis działalności Oferenta
• Inne dane dotyczące Oferenta

2. Przedmiot oferty i oferta cenowa
• wypełniony Druk Ofertowy (Załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej excel
• sposób realizacji kontraktu, w tym harmonogram

3. Najważniejsi klienci w ostatnich 3 latach / referencje
• lista znaczących klientów Oferenta w Polsce w zakresie zbieżnym do Przedmiotu Zapytania.
• Przynajmniej 3 listy referencyjne od najważniejszych Klientów (nie starsze niż z ostatnich dwóch lat)
OPCJONALNIE:
4. Deklaracja współpracy w ramach usług świadczonych przez Spółki Grupy IMPEL wymienionych na stronie internetowej www.impel.pl i wskazanie obszaru oraz osoby odpowiedzialnej za zakupy w danym obszarze.
SKUTEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5. Biorąc udział w postępowaniu Oferent wyraża gotowość dostarczenia wyznaczonych przez Zamawiającego nieodpłatnych wzorów do testów (o ile dotyczy to przedmiotu postępowania).
6. Jeśli Oferent proponuje w ramach oferty składanej w postępowaniu usługi podmiotu trzeciego, warunkiem skuteczności oferty jest szczegółowe wykazanie podstaw prawnych (w tym umownych) oferowania usług podmiotu trzeciego.

III. Termin obowiązywania oferty

Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 90 dni od dnia upływu składania ofert.
IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. II, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie do 13.05.2021
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

IV Dodatkowe informacje

1. Zgoda i oświadczenie Dostawcy
Przez złożenie oferty Dostawca wyraża zgodę na warunki i zasady określone w niniejszym Zapytaniu.
Poprzez złożenie oferty Dostawca oświadcza, że spełnia nw. warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy stanowiącej przedmiot postępowania;
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy stanowiącej przedmiot postępowania;
3. Posiada uprawnienia i umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie uprawnienia i umiejętności wymagane są przepisami obowiązującego prawa;
2. Koszt sporządzenia oferty
Biuro Zakupów Grupy Impel ani Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów Dostawcy związanych z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dostawą i zwrotem wzorów / próbek, prezentacji odpowiedzi, spotkań czy negocjacji.
3. Wykorzystanie oferty
IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel i Zamawiający zastrzegają sobie prawo do udostępniania informacji o Oferencie i złożonej przez niego ofercie (w całości lub w częściach) innym Spółkom Grupy Impel (potencjalnym Zamawiającym) w celu nawiązania kont

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.05.2021 | 16:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał

» Dane nabywcy

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się