Wykonanie rozbiórki nadziemnych części budynku gospodarczego oraz całości ogrodzenia przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego oraz całości ogrodzenia przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie.
5.1.1.Budynek gospodarczy oraz ogrodzenie od strony południowej na posesji przy
ul. Polkowskiej 5 w Warszawie znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
Zakres robót obejmuje:
- Rozbiórkę nadziemnych części budynku gospodarczego oraz całości ogrodzenia.
- Tymczasowe uporządkowanie terenu rozbiórki
- Nie przewiduje się: wykonania nowego ogrodzenia, docelowego urządzenia placu po rozbiórce
budynku oraz wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej po rozbiórce.
5.1.2.Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę nr 269/B/202 z dnia
07.09.2020 r. wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz projektem budowlanym
rozbiórki wykonanym przez mgr. inż. Rafała Podstawkę stanowiącym załącznik do w/w
pozwolenia na rozbiórkę. Realizacji podlega jedynie część projektu budowlanego dotycząca
rozbiórki części nadziemnej (bez posadzek i fundamentów) budynku gospodarczego oraz
ogrodzenie od strony południowej. Pozostałe elementy zawarte w projekcie budowlanym
wykonanym przez mgr inż. Rafała Podstawkę stanowiącym załącznik do pozwolenia na
rozbiórkę jw. nie wchodzi w zakres niniejszego zadania.

5.1.3. Zamawiający wymaga zapoznania się z terenem rozbiórki i utrudnieniami w dostępie do
rozbieranych budowli.
5.1.4. Zamawiający wymaga odzyskania podczas rozbiórki płytek ceramicznych ze ścian
zewnętrznych i wewnętrznych. Brak możliwości odzyskania tych płytek musi być
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.
5.2. Czynności, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru branży budowlanej w DOM „Polkowska” w ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
5.3. Wszędzie tam gdzie w SWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych.
5.3.1. Zgodnie z art.101 ust.5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się