Przebudowa drogi gminnej Nieborów - Sypień

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nieborów - Sypień
Przebudowę drogi zaprojektowano po istniejącym śladzie. Długość odcinka robót wynosi
2288,90 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. Projekt przebudowy drogi rozpoczyna się od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714E, w miejscowości Nieborów. (skrzyżowanie zostało wyremontowane w ramach przebudowy drogi powiatowej). Przebudowa kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2701E w miejscowości Sypień.
Przebudowa drogi polega na wykonaniu poszerzenia jezdni do 4,5 m. Od km 0+000 do km 2+288,90 będzie to poszerzenie obustronne. Poszerzenie nie jest symetryczne i jest zależne od przebiegu rowów drogowych oraz granic działek pasa drogowego.
Załamania trasy w planie oraz łuki poziome, odzwierciedlają istniejący przebieg jezdni. Na łuku poziomym w km 1+729,95 - 1+764,54 - zaprojektowano poszerzenie każdego pasa ruchu o 35 cm. (całkowita szerokość nawierzchni na łuku - 5,20 m). Zmianę szerokości jezdni oraz pochylenia poprzecznego na jednostronne, należy kształtować na prostych przejściowych. W profilu podłużnym przebudowywana droga, wyniesiona zostanie powyżej istniejącej niwelety o około 10 - 12 cm, co nie spowoduje istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni na przyległy pas drogowy. Pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące. Zaprojektowano wzmocnienie jezdni, poprzez ułożenie geosiatki z włókien szklanych, wstępnie przesączonej asfaltem, o szerokości 4,5 m, na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego. Warstwę wyrównawczą, projektuje się na całym odcinku przebudowywanej jezdni, na poszerzeniach oraz istniejącej nawierzchni. (w celu umożliwienia ułożenia geosiatki).
· Zjazdy
Istniejące zjazdy należy wyregulować wysokościowo, dostosowując je do rzędnych
projektowanej warstwy ścieralnej jezdni. Na zjazdach z kostki brukowej betonowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię na powierzchni przewidzianej do regulacji (ok. 2 m), uzupełnić podbudowę zjazdów a następnie ułożyć rozebraną nawierzchnię.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej nawierzchnię zjazdu w odległości ok. 2 m od nowej krawędzi jezdni, należy naciąć piłą, następnie rozebrać, uzupełnić podbudowę i wykonać nową nawierzchnię bitumiczną.
Na zjazdach o nawierzchni gruntowej i z kruszywa, należy wykonać regulację za pomocą
warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego.
Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi
· Klasa techniczna: D
· Vp = 30 km/h,
· Obciążenie: 100 kN/oś
· Kategoria ruchu: KR 1
· Przekrój poprzeczny jednopasowy o szerokości 4,5 m
· Pobocze o szerokości 0,75 m
· Zastosowano elementy uspokojenia ruchu
5.2 Konstrukcja nawierzchni
Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy przedstawiają się następująco:
Poszerzenia jezdni od km 0+000 do km 2+288,90
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4
Geosiatka z włókien szklanych, wstępnie przesączana asfaltem – wytrz. min 120 kN/m -
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – ok. 75 - 100 kg/m2, zmienna
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm 20
Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 15
Wzmocnienie istniejącej jezdni od km 0+000 do km 2+288,90
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4
Geosiatka z włókien szklanych, wstępnie przesączana asfaltem– wytrz. min. 120 kN/m -
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 – ok. 75 - 100 kg/m2 zmienna
Istniejąca konstrukcja jezdni -
Pobocza z kruszywa
Warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie 15
Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 15
Zjazdy bitumiczne – korekta wysokościowa
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 4
Warstwa w

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2021 | 10:00


» Lokalizacja

99-416 Nieborów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Nieborów
Aleja Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się