„Dostawa kompresora TURBOCORE typ TT350 do agregatu wody lodowej instalacji klimatyzacji”.

» Opis zapytania

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji, 1 sztuki fabrycznie nowego kompresora TURBOCORE typ TT350-H-1-HLE-O-CE do agregatu wody lodowej firmy Geoclima, model: TMA 2B700A HR PU DT instalacji klimatyzacji wraz z wgranym oprogramowaniem o kodzie: BMC Rev: 2.2.2838 zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”.
Kompresor sam w sobie nie stanowi niezależnego urządzenia. Jest to specjalistyczna sprężarka stosowana do obróbki czynnika chłodniczego zasilającego agregat wody lodowej zabudowanej przy szybie Daniłowicza i stanowi integralną część istniejącego – funkcjonującego układu chłodniczego wraz z sterowaniem pracą central wentylacyjnych.
Szczegółowe parametry urządzenia wynikają z Dokumentacji Techniczno - Ruchowej kompresora oraz specyfikacji parametrów technicznych agregatu wody lodowej, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki dostawy
1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o przygotowaniu dostawy telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostawy.
2. Miejsce dostawy – Budynek maszyny wyciągowej szybu Daniłowicz, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka.
3. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 13:00.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
5. Z dostawą Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
a) dowód wydania towaru na wewnątrz WZ lub faktura VAT,
b) dokument gwarancji
c) dokumentację techniczno – ruchową.
Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części
Brak technicznej możliwości wydzielenia części zamówienia, które mógłby zrealizować inny wykonawca. Przedmiot zamówienia z uwagi na swą wielkość i zakres nie narusza zatem zasad uczciwej konkurencji oraz nie utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zamówienia.
Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Negocjacje treści ofert
1) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.
2) Zamawiający może zaprosić Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone
do negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia a po zakończeniu etapu negocjacji Zamawiający może zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
3) Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści specyfikacji oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4) Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z etapu negocjacji i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2021 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się