Dostawa środków czystości do pomieszczeń szpitalnych, środków chemicznych stosowanych w gastronomii oraz naczyń jednorazowego użytku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do pomieszczeń szpitalnych, środków chemicznych stosowanych w gastronomii oraz naczyń jednorazowego użytku.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 grup zadaniowych w ilościach i asortymencie wykazanym szczegółowo w Formularzach Cenowych stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

3. Wymagania do Zadań 1 - 5

- każdy oferowany asortyment winien być opatrzony na opakowaniu handlowym oryginalną etykietą producenta

- w przypadku wymaganych koncentratów, oryginalna etykieta producenta winna zawierać informacje o sposobie przygotowania roztworu roboczego

- do każdego asortymentu wymagana jest karta charakterystyki preparatu

- informacje o właściwościach oferowanych środków muszą być umieszczone na etykiecie oraz w karcie charakterystyki

- wszystkie preparaty zaoferowane w Zadaniu 5 mają pochodzić od jednego producenta

4. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Oferowany w prowadzonym postępowaniu asortyment wymieniony w formularzach cenowych musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagane parametry. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.

8. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną, niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.

9. Oferty będą oceniane w obrębie każdej części zamówienia oddzielnie, wg kryteriów opisanych w rozdziale XVI SIWZ.

10. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu dokonania oceny jakości zgodnie z kryterium oceny ofert jakość 30% - określonym w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert po jednej sztuce oferowanego asortymentu dla Zadań 1 - 5 oraz 2 sztuki dla Zadania 6. Każdy produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu handlowym, które należy opisać nieścieralnym pisakiem - którego zadania i której pozycji dotyczy oraz nazwą Wykonawcy.

Dodatkowo Wykonawca składający ofertę do Zadania 4 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawi do wglądu, celem oceny zgodności oferowanych urządzeń dozujących z wymaganiami określonymi w SIWZ - 1 dozujące urządzenie automatyczne oraz 1 urządzenie elektryczne, które zostaną zwrócone Wykonawcy na jego wniosek po ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego.

11. Termin realizacji dostawy w Zadaniach 1-4 wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

12. Termin realizacji dostawy w Zadaniach 5 i 6 nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

13. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14. Podwykonawstwo:

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

c) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

15. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do siwz jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2015 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.