Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 340, 368, 373, 451, 396 w sezonach zimowych 2020/2021 przez Powiat Oleśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nr 340, 368, 373, 451, 396 w sezonach zimowych 2020/2021 przez Powiat Oleśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania,
90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeni
3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 340, 368, 373, 451, 396 przez Powiat Oleśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy na terenie powiatu oleśnickiego polegające na utrzymaniu w przejezdności wyznaczonych dróg wojewódzkich poprzez odśnieżanie pługami, zmniejszaniu i likwidowaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniającymi. Łączna długość dróg do utrzymania wynosi 47,144 km w tym 1,945 to odcinek dwujezdniowy.
4. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zadania, tj. minimum dwoma samochodami wyposażonymi w pługi oraz piaskarki oraz jedną ładowarkę, zapas materiałów na okres minimum 2 tygodnie. Sprzęt używany do powadzenia akcji ZUD na drogach wojewódzkich powinien być wyposażony w urządzenie GPS.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg oraz ich załadunek. Materiały winny być składowane w taki sposób, aby były właściwie przygotowane do użytku niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
6. Środki do zwalczania śliskości zimowej:
Środki chemiczne:
- sól wg PN-86/C-84081/02,
- chlorek wapnia techniczny wg PN-75/C-84127,
- solanka wg BM-86/6011/07.
Środki uszorstniające:
- piasek wg PN-96/B-11113 (do 2 mm),
- kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm - zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu.
7. Wykonawca musi zapewnić skuteczne usunięcie śliskości dostosowując rodzaj i ilość materiału do warunków atmosferycznych i stanu dróg.
Zimowe utrzymanie dróg - ZUD prowadzone będzie na drogach wojewódzkich (wykaz dróg w załączniku nr 8 do SIWZ).
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy i operatora sprzętu w telefony komórkowe, (wykaz telefonów należy przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy).
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna - załącznik nr 7 do SWZ.
10. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych, lecz nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace.
12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
13. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie na podstawie 1 km utrzymanej drogi z podziałem na odśnieżanie i posypywanie całej szerokości jezdni, odśnieżanie całej szerokości jezdni, posypywanie całej szerokości jezdni w czasie gołoledzi, patrolowanie lub dojazd do miejsca odśnieżania lub posypywania. Do rozliczenia za 1 km patrolowania lub dojazdu nie wlicza się odcinków dróg dojazdowych z bazy Wykonawcy do wjazdu na drogę.
14. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
16. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmiot

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2021 | 11:00


» Lokalizacja

56-400 Oleśnica


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się