„Budowa dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego oraz zejść na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu”.

» Opis zapytania

1.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego oraz zejść na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę Pawilonu nr 1 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
2) budowę Pawilonu nr 2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
3) budowę zejścia do Wisły nr 1 i nr 5,
4) budowę przyłączy i sieci zewnętrznych (w tym m.in. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz usunięcie kolizji sieci gazowej, elektroenergetycznej, itp.).

Uwaga:
Przedmiot umowy nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia.

1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., w tym aneks do projektu wykonawczego – oprac. własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt umowy – zał. nr.3 do SWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
3. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Katalogi elektroniczne
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
Zamawiający przewiduje udzielenie, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. budowy dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego oraz zejść na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu w zakresie obejmującym :budowę Pawilonu nr 1 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, budowę Pawilonu nr 2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, budowę zejścia do Wisły nr 1 i nr 5,budowę przyłączy i sieci zewnętrznych (w tym m.in. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz usunięcie kolizji sieci gazowej, elektroenergetycznej, itp.).w lokalizacji wymienionej w pkt 1. SWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 1.788.617,00 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
6. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2021 | 10:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się