Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie zlokalizowanego przy Pl. Wolności w miejscowości Nieporęt wraz z dokumentacją geologiczną i operatem wodnoprawnym.

» Opis zapytania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie zlokalizowanego przy Pl. Wolności w miejscowości Nieporęt wraz z dokumentacją geologiczną i operatem wodnoprawnym w podziale na dwa etapy:

Etap I: zakończenie do 31.03.2021 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych wzdłuż zachodniej ściany budynku Urzędu Gminy Nieporęt.

Etap II: zakończenie 30.11.2021 r.
Wykonanie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zagospodarowania wód opadowych z terenów przyległych do budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie, na działkach nr 128/9, 128/10, 128/11, wraz z operatem wodnoprawnym i dokumentacją geologiczną.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) uzgodnienia z zamawiającym projektu,
2) opracowania mapy do celów projektowych,
3) jeśli zajdzie taka konieczność uzgodnienia w ZUD
4) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
5) uzyskania pozwolenia na budowę,
6) wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
7) udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane na etapie postępowania przetargowego,
8) wykonywania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
9) wykonania dokumentacji projektowej w pięciu egzemplarzach (projektu budowlanego, projektów wykonawczych) natomiast specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach,
10) dostarczenia zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dwóch egzemplarzach,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 12:17


» Lokalizacja

05-126 Nieporęt


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Nieporęt
Pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się